Til toppen

KORIDOR . NYTT LIV

bilde bilde

Del med en venn


Prosjektet KORIDOR (ru: КОРИДОР) er vår måte å jobbe mot krig og for fred på. 

Ukraina-krigen har ført til enorme ødeleggelser. Også innad i Russland. 

KORIDOR. NYTT LIV tar deg med forbi de store talene og de skrikende nyhetene, inn i hjemmet til et par i Russland som prøver å håndtere forandringene som krigen har ført med seg. Fortvilelsen, smerten, hjelpeløsheten. De elsker hverandre, men ser ikke hverandres smerte. Kanskje forstår de ikke sin egen, engang. 

I krig skapes stereotypier fort, noe som eskalerer konflikten. Gjennom å vise og legge til rette for genuine møter mellom mennesker fra ulike sider håper vi på å bryte ned stereotypier og barrierer, og åpne opp for genuin konfliktløsning. Det er dette vi ønsker: en korridor for nærhet og fred. 

 

av Daria Glenter 

Skuespillere: Ekaterina Bespalova og Trond Peter Stamsø Munch
Regi: Prokhor Gusev og Gulnara Iskakova
Dramaturg/tolk/inspisient: Daria Glenter

 

Produsent: RuNo Teater

Prosjektet er støttet av Barentsekretariatet og Kulturdirektoratet | Laget i samarbeid med Davvi-senter for scenekunst og Teater Innlandet v/Daria Glenter

 

Nytt liv.

Når landegrenser og luftpassasjer stenger, åpner vi vår egen Koridor, en korridor for samarbeid, utveksling, trøst og forståelse. Kunstnere på begge sider av grensen reagerte på den sjokkerende invasjonen av Ukraina som Russland igangsatte i februar 2022.

Prosjektet Koridor er vår måte å jobbe mot krig og for fred på. I krig skapes stereotyper fort, noe som eskalerer konflikten. Gjennom å vise og fasilitere for genuine møter mellom mennesker fra ulike sider kan det være mulig å bryte ned stereotypier og barrierer, og åpne opp for genuin konfliktløsning. Det er dette vi ønsker: en korridor for nærhet og fred. Etter invasjonen har vi sett kontakten mellom russiske og ukrainske familier opphøre på grunn av ulike verdenssyn og opplevelser av situasjonen.

Denne forholdsnedbrytningen skjer også innad i russiske familier. Krigen katalyserer til og med oppbrudd blant mennesker som egentlig er enige om at krigen er forferdelig og en stor feil. Disse menneskene er glade i hverandre, men reagerer ulikt på krisesituasjonen, enten med flykt-, frys- eller slåssrespons.

I stykket vårt vil vi gå forbi de store talene, de skrikende nyhetene, og gå inn i hjemmet til et vanlig par i Russland som prøver å håndtere forandringene som krigen har ført med seg. De elsker hverandre, men ser ikke hverandres smerte. Kanskje forstår de ikke sin egen engang. De og deres kjære starter en samtale om det urovekkende, insisterer på sitt syn, og misforstår hverandre. Så skriker de, lar det gå utover sine nærmeste, krangler med alle. Forhold blir ødelagt fordi folk ikke hører hverandre, ikke vil lytte, ikke vil ta hverandre seriøst – for da må man erkjenne seg selv, sine frykter og feil, og gjøre noe med det. Det er lettere å løpe ifra slikt. Det er lettere å unngå det vanskelige – men det tar deg alltid igjen. Å anerkjenne et problem er det første steget til å løse det.

Gjennom stykket vårt ønsker vi å vise fortvilelsen, smerten og følelsen av hjelpeløshet, mangel på lytting og dyp kommunikasjon forårsaker. Forestillingen Koridor inviterer deg til å se inn i vanlige menneskers hjem og titte inn i livene deres. Kanskje ser du at disse menneskene er ganske like deg. Og i en verden som raser rundt deg, kanskje innser du at du ikke er alene.

 

Text in English:

The project KORIDOR (ru: КОРИДОР) is our way of working against war and for peace.

The war in Ukraine has caused enormous destruction. Also inside Russia.

KORIDOR . NYTT LIV (CORRIDOR. NEW LIFE) takes you past the big speeches and the screaming news, into the home of a couple in Russia trying to deal with the changes that war has brought. The despair, the pain, the helplessness. They love each other but don’t see each other’s pain. Maybe they even don’t understand their own.

In war, stereotypes are quickly created, which escalates the conflict. By showing and facilitating genuine meetings between people from different sides, we hope to break down stereotypes and barriers, and open up genuine conflict resolution. This is what we want: a corridor of closeness and peace.

by Daria Glenter

Actors: Ekaterina Bespalova and Trond Peter Stamsø Munch
Directed by: ProkhorGusev and Gulnara Iskakova
Playwright/interpreter/inspector: Daria Glenter

Producer: RuNo Theatre

The project is supported by the Barents Secretariat and the Directorate of Culture | Made in collaboration with the Davvi center for performing arts and Teater Innlandet v/Daria Glenter

 

New life

When land borders and air passages close, we open our own Corridor, a corridor for cooperation, exchange, comfort and understanding. Artists on both sides of the border reacted to the shocking invasion of Ukraine launched by Russia in February 2022.

The Corridor project is our way of working against war and for peace. In war, stereotypes are created quickly, which escalates the conflict. By showing and facilitating genuine meetings between people from different sides, it may be possible to break down stereotypes and barriers, and open up genuine conflict resolution. This is what we want: a corridor of closeness and peace. After the invasion, we have seen contact between Russian and Ukrainian families cease due to different worldviews and experiences of the situation.

This breakdown of relationships also occurs within Russian families. The war even divides people who actually agree that the war is terrible and a big mistake. These people care for each other, but react differently to the crisis situation, either with a flight, freeze or fight response.

In our play, we will go beyond the big speeches, the screaming news, and enter the home of an ordinary couple in Russia who are trying to deal with the changes that the war has brought. They love each other but don’t see each other’s pain. Maybe they don’t even understand their own. They and their loved ones start a conversation, insist on their point of view, and misunderstand each other. Then they scream, let it affect those closest to them, argue with everyone. Relationships are destroyed because people don’t hear each other, don’t want to listen, don’t want to take each other seriously – because then you have to recognize yourself, your fears and mistakes, and do something about it. It is easier to run away from this. It’s easier to avoid the difficulties – but it always catches up with you. Acknowledging a problem is the first step to solving it.

Through our play we want to show the despair, pain and feeling of helplessness, lack of listening and deep communication causes. The performance Koridor invites you to look into the homes of ordinary people and peek into their lives. Perhaps you see that these people are quite similar to you. And in a world raging around you, maybe you realize you’re not alone.

Les mer

VARIGHET: 80 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar kulturhus

Kalender PERIODEN:  2. september-2. september 2023

Lukk

Hamar kulturhus

ADRESSE: Torggata 100, 2317 HAMAR

TELEFON: 62 56 18 50

PARKERING: Hamar kulturhus har ikke egne parkeringsplasser, men det finnes plasser i nærheten. Parkeringshuset på Vestre Torg ligger nært opptil, og du kan også parkere ved Skibladnerbrygga eller på åttemetersplanet, retning Hamar stasjon. Parkering i Hamar er mot avgift. Se oppslag på den enkelte parkeringsplass for priser og betingelser.

SERVERINGSTILBUD: Restauranten Satelitten ligger i bygget, og har en stor meny. Det er også salg av kioskvarer på forestillingene.

ANNEN INFORMASJON: Hamar kulturhus ligger i Hamar sentrum ved Stortorget, ca 8 minutters gange fra Hamar jernbanestasjon og ca 10 minutters gange fra Hamar skysstasjon.

Besøk Hamar kulturhus sin nettside
Hamar kulturhus

Kommende forestillinger

torsdag

5. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

7. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

8. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

12. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

fredag

13. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

14. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

16. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

17. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

19. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

31. okt.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

2. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

3. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

6. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

7. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

9. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

13. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

14. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

16. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

Siste forestillinger

Arrangørweb