Til toppen
Evaluering-Teater-Innlandet
bilde bilde

Del med en venn

Evaluering av Teater Innlandet

Kulturdepartementets evaluering av Teater Innlandet i perioden 2015-2018 er klar.

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapporten «Rom for trinn og tale», en evaluering av Carte Blanche, Turnéteatret i Trøndelag, Dansens Hus og Teater Innlandet i perioden 2015-2018.

Kulturdepartementet bevilger penger til scenekunstformål med mål om å legge til rette for produksjon, formidling, og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk. De fire institusjonene som er evaluert i denne rapporten er de fire siste i en rekke på 22 kulturinstitusjoner som Kulturdepartementet har evaluert siden 2012. Departementets mål med evalueringen er å få informasjon om ressursutnyttelse, måloppnåelse og resultater (jf. Stortingsmelding nr. 32 (2007-2008)). Evalueringen har undersøkt i hvilken grad og på hvilken måte har de fire kulturinstitusjonene oppfylt de statlige målene som ligger til grunn for tilskuddsordningen.

Målet med evalueringen har vært å få informasjon om og vurdere ressursutnyttelse, måloppnåelse og resultater ved de fire scenekunstmiljøene i perioden 2015-2018.  Problemstillingen i prosjektet er knyttet til Kulturdepartementets målsetting for offentlig finansiert kulturvirksomhet generelt og institusjonspesifikke føringer gitt gjennom tildelingsbrev og annen styringsdialog.

Teater Innlandet er godt fornøyd med funnene fra evalueringen.

Jeg er fornøyd med at vårt arbeid med å nå hele Innlandet med scenekunst av høy kvalitet, med god ressursutnyttelse, blir anerkjent av evalueringteamet. Vi har også nådd målene om å være delaktig i utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv, noe vi fortsetter å jobbe videre med

Janne Langaas, teatersjef

Rapporten sier at teatrets repertoarmønster med egenproduksjoner, co-produksjoner og gjestespill for både teater og dans bidrar til et profesjonelt scenekunstmiljø, og legger til rette for et bredt publikum i regionen. Teatret synes å ha god dialog med lokale samarbeidspartnere i kunst- og kultursektoren. Teater Innlandet utviser god rolleforståelse når det gjelder å balansere velkjente og publikumsvennlige prosjekter og mer smale og nyskapende produksjoner.

Ressursutnyttelse og regional relevans

Videre er funnene at teatret har høyt fokus på regional relevans i sine produksjoner, gjennom jevnlig å produsere oppsetninger med lokal tilknytning. Dette bidrar til å realisere teatrets målsetting om å bidra til utvikling av Innlandet kunst- og kulturliv. Etter vår vurdering har Teater Innlandets satsing på co-produksjoner og dans vært særlig viktig for å nå kulturmålene om mangfold i scenekunstuttrykk og å bidra til at flest mulig skal få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Evalueringteamets inntrykk er at ressursutnyttelsen er høy ved teatret. Teatret er opptatt av å holde faste driftsutgifter så lave som mulig og kanalisere mest mulig av sine ressurser til produksjoner og kunstnerisk arbeid. Teatret har i evalueringperioden opprettholdt et høyt nivå på antall produksjoner og forestillinger. Målsettingen om å turnere i alle deler av regionen synes godt ivaretatt, og samarbeidet med lokale arrangører om markedsføring og gjennomføringsansvar er utvidet og forbedret.

Teatersjefen fremstår for evalueringteamet som en viktig person for utviklingen av teatret i evalueringperioden. Hun har arbeidet aktivt for å forankre teatret som en regional institusjon, for å sikre kunstneriske produksjoner med høy kvalitet og for å bygge publikum i regionen. 

Godt organisert

Evalueringteamet har også kommet fram til at den kunstneriske forankringen i organisasjonen er god. Institusjonen er godt organisert, og har systemer og høy kompetanse som skal sikre at de ikke er avhengig av enkeltpersoner.  Gjennom hele teatrets levetid har det foregått et utviklingsarbeid med å knytte til seg lokale kulturhus og grendehus. Arbeidet med å forankre lokale aktører blant annet gjennom samarbeidsavtaler vurderes som en fornuftig strategi som kan bidra til langsiktig samarbeid og potensialet for å bygge publikum lokalt. 

Konklusjonen i rapporten er at Teater Innlandet på mange måter har lykkes med å være relevante for publikum og de profesjonelle, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom turnévirksomheten og satsing på co-produksjoner har de gitt viktige bidrag til å bygge et miljø for scenekunst. Vi oppfatter at institusjonens tydelige regionale profil har vært avgjørende for institusjonens forankring, politisk og hos publikum, uten at det har stått i veien for at den kunstneriske produksjonen har vært relevant for publikum og aktører nasjonalt.  

Arrangørweb